به سایت ما خوش آمدید

تهران، میدان فردوسی، خ تقوی، کوچه مهنا، پلاک 27، واحد 6

بایگانی‌های مقالات - شرکت مهندسی پردازش تام کار

Temperature Controller Basics

Temperature Controller Basics

Why do we need temperature control? Temperature controllers are required in any situation where you need a stable temperature. This can be when an object or environment requires heating, cooling, or both, and remains at the desired temperature (regardless of temperature), regardless of the temperature change of the surrounding environment. ...
مبانی کنترل دما

مبانی کنترل دما

چرا به کنترل دما نیاز داریم؟ کنترل کننده های دما در هر شرایطی که نیاز به درجه حرارت پایدار داشته باشید ، لازم است. این می تواند در شرایطی باشد که یک جسم یا محیط نیاز به گرم شدن ، خنک شدن یا هردو داشته باشد و بدون توجه به ...
Control, monitoring and recording systems

Control, monitoring and recording systems

Introduction Today, with increasing advances in science in various fields, the exploitation of modern and advanced technologies has become an essential requirement in all applications, including branches of industry. The use of intelligent systems in the industry has many benefits, including the following: Increase efficiency and productivity Product quality ...
Solar energy systems

Solar energy systems

Solar Energy Solar energy is the sun's rays that reach the ground. The sun, as an endless source of energy, can be solvent of energy and environmental problems. Because its amount is unlimited, easy to access and no environmental pollution. This energy that goes down the earth is thousands ...
سیستم های کنترل، مونیتورنگ و ثبت اطلاعات

سیستم های کنترل، مونیتورنگ و ثبت اطلاعات

مقدمه امروزه با پیشرفت‌های روزافزون علم در زمینه‌های مختلف، بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین و برتر در تمام کاربردها از جمله شاخه‌های مختلف صنایع به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. استفاده از سیستم‌های هوشمند در صنعت باعث مزایای فراوان می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: ...
سیستمهای انرژی خورشیدی (Solar)

سیستمهای انرژی خورشیدی (Solar)

انرژی خورشیدی انرژی خورشیدی ، پرتوهای خورشید است که به زمین می­رسد. خورشید به عنوان  یک  منبع بی­پایان انرژی می­تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط زیست باشد. زیرا مقدار آن نامحدود است، دسترسی به آن آسان می­باشد و هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست ندارد. این انرژی ...
Urban intersection design with 24 VDC voltage

Urban intersection design with 24 VDC voltage

Definition 24VDC intersection control system is a system in which all equipment, such as LED lanterns, counters, pedestal lanterns and a 24V DC commander, are used, and all equipment of these systems can be used with modest modifications in the 220 V system. And even in the command and control ...
طرح تقاطع شهری با ولتاژ 24 VDC

طرح تقاطع شهری با ولتاژ 24 VDC

تعریف سیستم کنترل تقاطع با ولتاژ24VDC ؛ سیستمی است که در آن کلیه تجهیزات اعم از فانوس LED ، شمارنده معکوس شمار ، فانوس عابر پیاده و دستگاه فرماندهی با ولتاژ 24 ولت یکسو کار می کنند و کلیه تجهیزات این سیستمها با تغییرات اندکی در سیستم 220ولتی قابل استفاده ...
Replacing old bulbs with LED bulbs

Replacing old bulbs with LED bulbs

Introduction Considering the importance of energy conservation, the ways in which they improve their energy production and / or energy use have been taken into consideration. Here is an overview of one of the energy optimization techniques that replaces inflammatory, gas and fluorescent bulbs with a new type of bulb ...
طرح جایگزینی  لامپ های قدیمی با لامپ های LED

طرح جایگزینی لامپ های قدیمی با لامپ های LED

مقدمه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژي، روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﺑﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ. در اﻳـﻦ جا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﻲ ازروشﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻﻣﭗ‌هاي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ،ﮔـﺎزي و ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ﻻﻣﭗ‌ها ﺑﻧﺎم ...