به سایت ما خوش آمدید

تهران، میدان فردوسی، خ تقوی، کوچه مهنا، پلاک 27، واحد 6

طرح جایگزینی لامپ های قدیمی با لامپ های LED - شرکت مهندسی پردازش تام کار

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژي، روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﺑﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ. در اﻳـﻦ جا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﻲ ازروشﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻﻣﭗ‌هاي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ،ﮔـﺎزي و ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ﻻﻣﭗ‌ها ﺑﻧﺎم ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻻﻣﭙﻬـﺎي LED ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از لامپ‌ها ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪاي ﺧﻠﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع اﻧﺮژي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن اﻳـﻦ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رو ﺑﻪاﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي و اﻧﺮژي‌هاي ﻧﻮ ﻛﻪدرﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دورﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻـﻲ را ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻳﻢ درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻧﻘﺎﻃﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ اﻧﺮژي ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:

اﻟﻒ) ﺗﻮﻟﻴﺪ : ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﺮژي ازﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي روش‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ و…

ب) اﻧﺘﻘﺎل : ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻼﻓﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ دﺳـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ روش‌های ﺑﻬﻴﻨﻪاﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﺑﻪﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف

ج) ﻣﺼﺮف : ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻟﮕـﻮي ﻣﺼﺮف، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف و ﻏﻴﺮه

درآﻣـﺎراﻧﺘﺸـﺎرﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮوي اﻳﺮان ﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺼـﺮف ﺣـﺪود4672/4 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل 1382 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 4% از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده و در ﻃـﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣـﻴﻦ اﺳـﺘﺎن ﭘـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 325/7 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻛﻴﻠـﻮوات ﺳـﺎﻋﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺪود 2/7% ازﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را دراﺧﺘﻴﺎرداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ روﺷـﻨﺎﺋﻲ ﺳـﻬﻢ ﻋﻤـﺪه‌اي درﻣﺼـﺎرف ﺧـﺎﻧﮕﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴـﺰ دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﻴﻚ (اوج ﺑﺎر) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪروﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ رﺷﺪي ﺑـﺎ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 24% در ﺳـﺎل داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﮔﺴﺘﺮش ﺷـﻬﺮﻫﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ دراﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ وﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﺑﺮق دراﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪﻛـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑـﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن اﻧﺮژي وﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ روﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌هاي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗﺠﺎري و اداري و … ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ .

تاریخچه LED

همانطور که می‌دانید LED مخفف کلمه Light Emitting Diode است. شاید برای شما باور نکردنی باشد، ‌ اما تمام انواع دیود‌ها،‌ حتی همان دیود‌های یکسوساز مدارات رایانه شما نیز از خود نور ساطع می‌کنند، ‌ اما سوال اینجا است که پس این LED‌های موجود در بازار چه تفاوت‌هایی دارند؟ باید گفت که دیودهای غیر نورانی مورد استفاده در صنعت الکترونیک، ‌ در یکی از موارد “فرکانس نور خروجی”، ‌ “انتقال نور از جانکشن دیود به بیرون” و یا “پکیج مورد استفاده جهت آماده سازی دیود” نقص دارند، ‌و اینجا است که دیود‌های LED  برجستگی پیدا می‌کنند. در تولید‌LEDها سعی می‌شود از کریستال‌ها و نیمه رساناهای شفاف، ‌دارای فرکانس تولید نورمناسب و یک پکیج مناسب استفاده شود.

اولین LED ساخته شده که دارای نور مرئی بود در سال 1962 و به وسیله نیک هولونیاک در موسسه جنرال الکتریک ساخته شد. البته پیش از او نیز افراد بسیاری توانسته بودند LED‌هایی با نور مادون قرمز بسازند، ‌ لیکن این اولین بار بود که نوری مرئی بوسیله LED تولید می‌شد. بعد از او شاگرد او توانست LED‌هایی با رنگ‌های زرد و نارنجی تیره تولید کند. البته باید متذکر شویم که این LED‌ها قیمت‌هایی بالا در حدود 200 دلار داشتند و عملاً فقط برای مصارف خاصی همچون انتقال دیتا از طریق فیبر نوری (البته بوسیله LED‌های شفاف که بعدها ساخته شدند) مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در سال‌های بعد کمپانی‌های مونسانتو (Monsanto Company) و اچ پی (Hewlett Packard (HP)) اقدام به تولید انبوده LED قرمز کردند و برای این کار از نیمه رسانای گالیوم ارسناید فسفاید استفاده می‌کردند. از این LED‌ها بیشتر در تولید حروف الفبایی یا ماشین حساب‌ها استفاده می‌شد. ‌در سال 1970 شرکت نیمه رسانایLED ,Fairchild ‌هایی ساخت که قیمتی کمتر از پنج سنت داشتند. در این دورانLED‌ها رنگ‌هایی همچون قرمز، ‌ زرد، ‌ نارنجی و نهایتا سبز داشتند و همانطور که می‌دانید، ‌ با ترکیب این رنگ‌ها نمی‌شد به رنگ سفید دست یافت. لذا در این دوران LED‌ها (که معمولا پکیج‌های 3 میلی متری یا 5 میلی متری، ‌ لنزدار یا بودن لنز داشتند) بیشتر نقش ساین (Sign) یا نشانگر و یا نقش نمایشگر را ایفا می‌کردند. ‌از آنجا که برای تولید نور سفید، ‌ حداقل به نور آبی نیاز بود، ‌ تحقیقات بر روی تولید نور آبی ادامه یافت، ‌ تا این که در سال‌های بعد (اواخر تابستان 1991) شرکت ژاپنی نیچیا (Nichia Corporation) با تلاش‌های آقای شوجی ناکامورا (Shuji Nakamura) توانست بوسیله نیمه‌های گالیوم نیتراید (GaN) اقدام به تولید LED پرنور با نور آبی بنماید. البته پیش از این نیز LED‌های آبی بوسیله اعمال ولتاژ بالا به نیمه‌هادی سیلیسم کربناید تولید شده بودند، ‌ لیکن این اولین بار بود که LED آبی با این شدت نور (100‌ها برابر نوع قبل) تولید می‌شد. در ادامه این تحقیقات محققین در سال 1995 توانستند با یک ابداع جدید، ‌ شفافیت جانکشن  (junction) یا محل اتصال نمیه رسانا را با به کارگیری ایندیوم تین اکساید بهبود دهند. ‌لذا پس از این امکان تولید LED‌های سفید کاربردی فراهم شد.

اما این سوال مطرح است که LED چگونه نور تولید می‌کند؟ و نور سفید چگونه بوسیله LED تولید می‌شود؟در این جا جوابی ساده به این پرسش می‌دهیم. همانطور که در فیزیک و شیمی‌خوانده اید، ‌عناصر شیمیایی دارای لایه‌های از انرژی به نام مدار هستند، ‌که هر مدار دارای تعدادی الکترون است. هر یک از این مدار‌ها با مدارات دیگر اختلاف انرژی دارد والکترون برای رفت و برگشت به مدارات بالاتر نیاز به دریافت و از دست دادن این اختلاف انرژی دارد. لذا مثلا اگر الکترونی از بالاترین مدار طبیعی خود بخواهد یک یا چند مدار بالاتر رود، ‌ باید انرژی از نوع الکتریکی یا گرمایی یا نور یا امثال آن دریافت نماید و پس از دریافت آن می‌تواند با از دست دادن انرژی خود (که این انرژی میتواند از نوع نور باشد) به مدارات پایین تر سقوط نماید. البته این سقوط برای رسیدن به حالت پایدار حتمی است. در LEDها و لامپ‌های فلورسنت، ‌ الکترون‌ها با دریافت انرژی الکتریکی به سطوح بالاتر می‌روند و سپس با از دست دادن انرژی خود، ‌اقدام به تولیدنور می‌نمایند. این نور در LED‌های تک رنگ نوری با همان رنگ است، ‌ ولی در لامپ‌های فلورسنت یا LED‌های سفید می‌تواند نور ماوراء بنفش یا آبی باشد.

در LED‌های سفید می‌توان به چند روش اقدام به تولید نور سفید کرد :

  • تولید نور سفید به صورت ترکیبی از چند LED با رنگ‌های مختلف.
  • تولید نور سفید به صورت ترکیب نور آبی LED و اضافه کردن نور زرد (یا زرد ترکیبی) با استفاده از خاصیت فلورسنس
  • تولید نور سفید به صورت اعمال یک نور ماوراء بنفش به مخلوط چند ماده فلورسنس و بدست آوردن نورترکیبی سفید از این مواد.

در عمل بیشتر دو مورد آخر در این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرند، ‌ چرا که هزینه تولید پایین تری دارند، ‌ اما روش‌های فوق به ترتیب از بالا به پایین بازده بیشتری دارند. زیرا که مواد فلورسنس به صورت ناخواسته مقداری از انرژی را در هنگام تقلیل انرژی الکترون از دست می‌دهند. لازم به ذکر است که هر چقدر تعداد رنگ‌های بکار رفته در تولید نور سفید بیشتر باشد، ‌ نور سفید بهتر و با CRI بالاتری خواهیم داشت.

اما بگذارید به صورت مکمل تعریفی مختصر نیز از پدیده فلورسنس داشته باشیم. این پدیده نیز همانند پدیده فوق الذکر، ‌ بر مبنای ارتقاء و تقلیل سطح انرژی الکترون‌های ماده صورت می‌گیرد. این بار الکترون با دریافت نور به تراز بالاتر رفته و با از دست دادن انرژی به صورت نور (این انرژی کمتر از انرژی دریافتی است) به مدار پایین تر نزول می‌کند.

ساختمان و طرز کار LED

روش تولید نور در LED تشعشع کریستال‌ها است، ‌ که نور توسط تحریک کریستال‌ها که از عناصر نیمه‌هادی هستند تولید می‌شود (روش الکترولومینانس، ‌ Elecctroluminance ) ساختمان LED شامل دو ناحیه P  و N است. ‌در ناحیه N اتم‌های کریستال دارای الکترون‌های مازاد هستند و در ناحیه P کمبود الکترون وجود دارد. ‌با اعمال ولتاژ دو سر LED، ‌ بین این دو ناحیه یک ناحیه PN تشکیل می‌شود که به آن ناحیه تخلیه(LIGHT EMITTING DIODES) نیز می‌گویند. ‌در اثر عبور جریان الکتریکی، ‌ الکترون‌ها با اتم‌هایی که کمبود الکترون داشتند ترکیب می‌شوند و به این ترتیب نور تولید می‌شود.

 طیف نور منتشر شده توسط LED بسیار باریک است و اشعه ماوراءبنفش و مادون قرمز در آن وجود ندارد و رنگ نور به جنس کریستال بستگی دارد. ‌برای محافظت نیمه‌هادی‌ها، ‌ يك لایۀ محافظ بر روی نیمه‌هادی قرار می‌گیرد. ‌از آنجا كه معمولا نیمه‌هادی‌ها بر روی يك صفحه قرار می‌گیرند، ‌ لذا نور تنها در نیم صفحۀ بالایی منتشر می‌شود. ‌در نتیجه هدايت نور در LED آسان تر از انواع لامپ است كه به طور معمول در تمامی جهات منتشر می‌كنند. ‌

جريان عبوری از LED بايد مستقیم(DC) باشد. ‌همچنین پلاريتۀ ولتاژ اعمالی به دو سر LEDها بسیار اهمیت دارد. ‌چنانچه پلاريته به صورت معکوس باشد LED روشن نمی‌شود، ‌ضمن اينکه اگر دامنۀ ولتاژ اِعمالی بالا باشد، ممکن است باعث آسیب رسیدن به LED و از بین رفتن ساختار كريستال گردد. ‌مقدار و رنگ نور منتشر شدة از LED شديدا به جریان عبوری از آنها بستگی دارد، ‌ بنابراین از منبع جريان برای تغذيۀ LED استفاده می‌شود.

رنگهای LED

LEDها تک رنگ هستند و یک رنگ خالص را با یک دامنه فرکانسی باریک از خود ساطع می‌سازند. ‌رنگی که از یک LED منتشر می‌شود با طول موج مشخص می‌گردد و واحد آن نانومتر است. ‌طول موج رنگ نور LED تابعی از مواد تراشه LED می‌باشد. ‌بازه طول موج 565 تا 600 نانومتر، ‌ طیفی از نور می‌باشد که حسایست چشم انسان در آن بالاتر است بنابراین تغییرات رنگ زرد و کهربایی را بیشتر و بهتر نسبت به رنگ‌های دیگر درک می‌کند. ‌

 

LED‌ها از بلورهای گالیوم ساخته شده اند که شامل یک یا چند ماده اضافی مانند فسفر برای انتشار یک رنگ مجزا می‌باشند. ‌تکنولوژی‌های مختلف تراشه  LED نور را در محدوده مشخصی از طیف نور مرئی  با سطوح شدت مختلف منتشر می‌سازند.

میدان دید

شدت نور به تنهایی کل نور خروجی از LED را توصیف نمی‌کند  بلکه هر دو عامل شدت نور و الگوی تابش فضایی ( زاویه دید) در بیان نور خروجی از LED مهم هستند. ‌اگر دو LED دارای شدت نور یکسانی باشند، ‌ لامپی با زاویه دید بیشتر خروجی نور بیشتری دارد. ‌زاویه دید LED تابعی از نوع تراشه LED و لنز اپوکسی است که نور را منتشر می‌سازد. ‌شدت نور بالا، ‌ بیشترین زاویه دید را بهمراه ندارد. ‌نور خروجی از تراشه LED بسیار جهت دار است بنابراین برای داشتن یک خروجی نور بالا به شدت نور بالا و زاویه دید پایین نیاز است.

مفاهیم روشنایی

ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن دارﻳﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻﻣﭗ‌هايLED ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ‌هاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪدرﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎدﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﭼﺮﺧﻪاﻧﺮژي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪدرذﻳﻞ ﺑﻪآن ﻣﻲ‌ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ازدﻳﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻠﻜﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪاﺛﺮات ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺸـﻜﻲ ﭼﺸﻢ، ﺳﺮدرد، ﻧﻘﺺ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازﻛﻤﻲ ﻧﻮر ﻳﺎ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﺮوزﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛﺎري اﻓﺮادﮔﺮدد.

اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ازﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ درروﺷﻨﺎﺋﻲ را ازﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻴﻢ:

شار نوری

ﻛﻞ ﺗﻮان ﻧـﻮري ﻛـﻪازﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻧـﻮر(ﻣﺜﻼﻻﻣـﭗ) درﺟﻬـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ واﺣـﺪ آن ﻟـﻮﻣﻦ (Lumen) اﺳـﺖ .( ﻳﻚ ﻟﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻓﻠﻮي ﻧﻮري ﻛﻪ از ﺟﺴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻴـﺮه ( ﺳﻴﺎه) ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 0.5808ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دردرﺟﻪ ﺣـﺮارت 2042درﺟﻪﻛﻠﻮﻳﻦ ﺳﺎﻃﻊ می‌ﺷﻮد. )

بازده نوری

ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎرﻧﻮري ﺑﻪﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ آن را ﺑﺎزده ﻧﻮري ﻻﻣﭗ (Efficacy) می‌ﻧﺎﻣﻨﺪﻛﻪ واﺣﺪ آن ” ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮواتl/w” است.

شدت نور

ﺷﺪت ﻧﻮرﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺷﺎرﻧﻮري در ﺟﻬﺖ و ﻳﺎزاوﻳﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ درﻓﻀﺎ ﻛﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎرﻧﻮري (Ф) ﺑـﻪ زاوﻳــﻪ ﻓﻀــﺎﻳﻲ (ω) ﺑﻴــﺎن می‌ﮔــﺮدد ﻛــﻪ – واﺣــﺪ آن ﺷــﻤﻊ (Candella) اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﻠﻮي ﻧﻮري ﺑﻄﻮرﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨـﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻧﻮرﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ:

شدت نور بطور کلی متناسب است با مقدار جریانی که به LED وارد می‌شود. ‌هرچه جریان بیشتر، ‌ شدت نور نیز بیشتر است البته محدودیت‌های طراحی نیز باید لحاظ کرد. ‌LED‌ها برای کار با 20 میلی آمپر طراحی شده اند ولی باید با توجه به میزان گرمای تولید شده جریان را کاهش داد. ‌به عنوان مثال LEDهای 6تراشه ای گرمای بیشتری نسبت به LED تک تراشه ای تولید می‌کنند. ‌

شدت روشنایی

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺷﺎر ﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻤﻮدي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ می‌ﺗﺎﺑـﺪ، ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه می‌ﺷﻮدﻛﻪ واﺣﺪ آن ﻟﻮﻛﺲ می‌ﺑﺎﺷﺪ .

ﻟﻮﻛﺲ: ﻳﻚ ﻟﻮﻛﺲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازروﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺎﺑﺶ ﺷـﺎر ﻧﻮري ﺑﻪﻣﻘـﺪا رﻳـﻚ ﻟـﻮﻣﻦ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ.

ﺧﻮرﺷﻴﺪ : 100000 ﻟﻮﻛﺲ

ﻣﺎه : 1 ﻟﻮﻛﺲ

نور LED

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳـﺎن از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻳﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲﻛﺮد ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻧـﺎﭼﻴﺰ آﻳﻨـﺪه روﺷـﻨﺎﻳﻲ را ﻣﺘﺤـﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﺑـﺪاع روشﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮرﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳـﻂ LED‌ها ﻧﻈـﺮ ﺑﺴـﻴﺎري ازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 2003 اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗـﺎ ﺳﺎل 2010 ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 120 ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮ وات ﺑﺮاي LED دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪدراواﺳـﻂ ﺳـﺎل2004 ﻣﻴﻼدي ﺷﺮﻛﺖ OSRAM اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده 108ﻟﻮﻣﻦ ﺑـﺮ وات دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و در ﺳـﺎل 2005 ﺷـﺮﻛﺖ CREE اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده 131ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮ وات دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن LEDﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑـﺎزده 80 ﻟـﻮﻣﻦ ﺑـﺮ وات در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪرﺷـﺪ LED‌هادر ﺣﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ ﺧﻮﺷـﺒﻴﻦﺗـﺮﻳﻦ اﻓـﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪآﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ماهیت رنگ تولید شده توسط LED

ﺗﻮﺳﻂ LED‌ها می‌ﺗـﻮان ﻧـﻮررادررﻧﮕﻬـﺎ و ﺷـﺪت‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪﻣﻼﺣﻈﻪمی‌ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﻧـﻮرﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺗﻮﺳـﻂ LED‌ها داراي ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺸﺨﺼﻲ می‌ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺑـﺪانﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪرﻧﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﺺمی‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻛﻪﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪﺑـﻪاﻳﻨﻜـﻪ LED‌ها ﺗﻚرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪمی‌ﺗـﻮان ﻧـﻮر ﺳـﻔﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف را در ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ دارا می‌ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺪﺳـﺖآورد؟ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار می‌ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪراﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪرﻧﮓ آﺑـﻲ ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ازﻟﻨـﺰ ﻓﺴـﻔﺮ اﻧـﺪود ﺑﺮاي LED آﺑﻲ می‌ﺑﺎﺷﺪ.

لامپ LED چیست؟

ﻻﻣﭗ‌هاي LED در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ LED می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﺪت ﻧﻮر و رﻧﮓ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻗﺮار داده می‌ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارمی‌ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدLED ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻻﻣـﭗﻫﺎيLED ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ روﺷـﻨﺎﻳﻲﮔﺮدﻧﺪ و ازﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرزآن می‌ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭼـﺮاغ‌ها و ﻋﻼﺋـﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎLED اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﺴـﺘﺮدهاي ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ وﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻣﭗ‌هاي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪﻣﻌـﺮوف ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ OSRAM می‌ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده اي ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ و ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ می‌ﺷﻮدﻛﻪﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪﭘﻴﺸـﺮفتهﺗـﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ درزﻣﻴﻨﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻣﭗ‌هاي ﻛـﻢ ﻣﺼـﺮف (ﻛـﻪدر ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪهاي ﮔﺰﻳﻨـﻪﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻻﻣـﭗ‌هايLED می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.) ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ OSRAM می‌ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي LED‌ها ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪاﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪﻣﻨﺒـﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ درآﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎي LED ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺎﻣﻼ آﮔﺎه می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مزایای لامپ های LED

در واﻗﻊ ﻫﺪف ﻣﺎ اﺻﻠﻲ ازاﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﻳﻦ ﺳﺌﻮال اﺳﺖﻛﻪ: اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻻﻣـﭗ‌هايﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ درﺑﺮ دارد؟درذﻳﻞ ﺗﻌﺪادي ازﻣﺰﻳـﺖ‌هاي ﻋﻤـﺪه ﻻﻣـﭗ‌هاي LED را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻣﭗ‌ها ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.

بازده

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﺎزده اي ﺑﻴﻦ 20 ﺗﺎ 40 ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮوات را دارا می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪاﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺮاي ﻻﻣﭗ‌هاي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 12 ﺗﺎ 15 ﻟﻮﻣﻦ و ﺑﺮاي ﻻﻣﭗ‌هاي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف 35 ﺗﺎ 60 ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮ وات و ﺑﺮاي ﻻﻣﭗ‌هاي ﺑﺨﺎر ﺳﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 100 ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮ وات می‌رﺳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﺮﺗﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣـﭗ‌هاي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ ﺑﺨﺎر ﺳﺪﻳﻢ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎزده ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ می‌ﺷـﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪاوﻻ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ در ﺗﻤـﺎم ﻓﻀـﺎﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻮ‌هاي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷـﺪت ﻧـﻮرآﻧﻬـﺎ در ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪﻛﻪدراﻣـﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪﻧﻴﺎزﺑﻪﻧﻮرﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﺑـﺰاردﻗﻴـﻖ درﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ادارات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪاﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع درﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷﻤﺎ می‌ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﻧﻮرﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮدرا ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻪﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪﺑـﻪﻋﻠـﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد، ﻻﻣﭗ‌هاي ﻗﺪﻳﻤﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑـﺎﻫـﺮ ﺗـﻮان دﻟﺨﻮاه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮرآﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻻﻣـﭗ‌هاي LED ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

قابلیت اطمینان بالا

ﻓﺮضﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ازﻛﺎراﻓﺘﺎدن ﻳـﻚ LED در ﺳـﺎﻋﺎت 1ﺗﺎ 5000 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 002/. ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ LED را ﺑﺎ 500ﻋﺪد LED در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻳﻦ ﻻﻣﭗ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪازﻛﺎراﻓﺘﺎدن LED 200 ﺑﺪاﻧﻴﻢ آﻧﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌـﻮﻳﺾاﻳـﻦ ﻻﻣﭗ درزﻣﺎن 1 ﺗﺎ 5000 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ002/. ﺑـﻪﺗـﻮان200 ﻛﻪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬازﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪﻳﻚ ﻻﻣﭗ LED را در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد می‌ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪﺗﻌـﻮﻳﺾ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻣﭗ‌هاي LED از ﺳـﻮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺎرج ازﻛﺸـﻮرﺗـﺎ 5 ﺳـﺎل ﺗﻀﻤﻴﻦ می‌ﺷـﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬـﺪ می‌ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪدرﺻﻮرت ﺑﺮوزﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻲ درﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪدﻧﻴﺎ ﺑـﺪون درﻳﺎﻓـﺖ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدرا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

عمر مفید بالا

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮرﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤـﺮي ﻛـﻪﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻴـﺰي در ﺣـﺪود 5000 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺼﻮرﺑـﺮاي LED‌ها ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎل ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ اﺛﺮ دو ﺧﺼﻴﺼﻪاي ﻛﻪدرﻓﻮق ذﻛﺮ ﺷﺪ را ﺑﺮرﺳـﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪازﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮرمی‌ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻋﺪداز ﻻﻣﭗ‌هاي روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺧـﺎﻣﻮش ﻫﺴـﺘﻨﺪ و درروزﺑﻌـﺪ ﻣﺎﻣﻮران آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ می‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺻـﺮف وﻗﺖ وﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎدي می‌ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻﻣـﭗﻫﺎي LED ﺑﻪ ﺟﺎي ﻻﻣﭗ‌هاي ﻗـﺪﻳﻤﻲ می‌ﺗـﻮان ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان زﻳﺎدي دراﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد.

عدم وجود پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز

ﻫﻤﻮاره ﻧﻮري ﻛﻪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪدر ﺣﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻣـﺎ ﻗـﺮارﻧﺪارﻧـﺪ و ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮرﺗـﺎﻣﻴﻦروﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪاﻳﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻲ ﺷـﻮدﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪﻛﺎرﺑﺮدي درﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻧﺎن را ازﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ درزﻳﺮ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ‌هاي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻊ ﻛﺮده اﻧﺪ ﭼﻮن اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻻﻣـﭗ‌ها ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﭘﺮﺗﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ از ﺧـﻮدﻣﻨﺘﺸـﺮ می‌ﻛﻨﻨـﺪ و اﻳـﻦدرﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑـﺮ ﻣﺒـﺘﻼ ﺷـﺪن ﺑـﻪﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

به کار گیری با ولتاژهای بسیار پایین

وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻻﻣﭗ‌هاي LED می‌ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧـﺎﭼﻴﺰي از وﻟﺘﺎژ ﻧﺎمی‌ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و می‌ﺗـﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼﻚ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻃﺮي‌ها ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤـﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ می‌ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ‌هاي روﺷـﻨﺎﺋﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها و ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ را ﺑﺪون ﻧﻴـﺎزﺑـﻪاﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻃﺮي‌ها و ﭘﻴﻞ‌هاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﻚ و دره ﺑﺎر ﺷـﺒﻜﻪرا ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻧﻤـﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪاﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق دراﻣﺎﻛﻦ ﺻـﻌﺐ اﻟﻌﺒـﻮر وﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻻ را ﻛﺎﻫﺶ داد.

تولید حرارت کم

ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ LED ﺑﺴﻴﺎرﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ و ﻋﻠـﺖ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ازﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮا ف و ﻧﻴﺰ ﺻﺪﻣﻪرﺳﺎﻧﺪن ﺑـﻪﻗـﺎب‌ها وﺣﺒﺎب‌هاي ﻣﺤﺎﻓﻆ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ ازﻣﺪﺗﻲ ﻻﻣﭗ‌هاي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ را ذوب می‌ﻛﻨﻨﺪ) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي می‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دوﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن

ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل از ﺟﺮﻳﺎن DC اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪهﻫـﺎ می‌ﺗـﻮان ازﺟﺮﻳﺎن AC ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزآﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮداﻟﺒﺘﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ LED‌هاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪﺑﺪون ﻧﻴـﺎزﺑﻪاﻳﻨﻮرﺗﺮ‌هاي ﺟﺮﻳﺎن وﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳـﺎن ACﺑﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می‌ﭘﺮدازﻧﺪ.اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ LED ﺑﺎﻋﺚ می‌ﺷﻮد ﻛـﻪﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ازﻣﻨـﺎﺑﻊاﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت DCﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎزﺑﻪاﻳﻨﻮرﺗﺮ‌هاي ﺟﺮﻳﺎن (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﻳﻨﻪزﻳﺎدي درﺑﺮ دارﻧﺪ و ﻛﺎرﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺸﻜﻞ اﺳـﺖ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﺎﻋـﺚﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪﺑﺘﻮان ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺑﺮق رﺳـﺎﻧﻲﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼـﺎدي ازﻻمپ‌هاي LED ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ LED ﺗﻮﺳـﻂﺷﺮﻛﺖ SHARP اراﺋﻪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪﻳـﻚ دﻳـﻮار از ﺟـﻨﺲ ﭘﺎﻧﻞ‌هاي ﺧﻮرﺷﻴﺪي می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪدر آن LED ﻛـﺎرﮔﺬاﺷـﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي و در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑـﻪ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ می‌ﭘﺮدازد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻻﻣـﭗﻫﺎي LED اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻻﻣـﭗ LED رادرﻛﻨـﺎرﻫـﺮﻧﻮع ﻻﻣﭗ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻪﻳـﻚ ﻧـﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﻳـﻪ DCﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﺲ ازآﻧﻜﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪدﻳﮕـﺮ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻛﻢ ﻧﻮر و ﺧﺎﻣﻮش ﺷـﺪن ﻧﻤـﻮد ﻻﻣـﭗ LED ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺪونﻛﺎﻫﺶ درﻣﻴﺰان ﻧﻮرﺑﻪﻛﺎر ﺧﻮداداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﻪﻋﻠـﺖ ﺧﺎﺻـﻴﺖ CURRENT ORINTED ﻻﻣـﭗﻫﺎي LED می‌ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪﻧﻮرآﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺟﺮﻳـﺎن اﺳﺖ و ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛـﻪ VOLTAGE ORIENTED ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﻴﻴﺮي درﻧﻮرآﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮد.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي دردﻣﺎي 40- درﺟﻪ و 85+ درﺟﻪﺳﻠﺴﻴﻮس

ﺑﻪ ﺟﺮات می‌ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎي LED درﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪازﻛـﺮهﺧﺎﻛﻲ درﻫﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده می‌ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﻲ درﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪﻣﺸـﺎﺑﻪآن را درﻫـﻴﭻﻳﻚ ازﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﻤﺎ می‌ﺗﻮاﻧﻴـﺪ LEDرا در دﻣﺎي50- درﺟﻪ و 100+ درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس ﺑـﻪراﺣﺘـﻲﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻧﻘﺎط ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر و داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟـﻮي ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪاﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻻﻣـﭗ‌هاي ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﺑـﻪآﺳـﺎﻧﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬـﺎاﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد وﻟﻲ می‌ﺗﻮان ﻻﻣﭗ‌هاي LED را ﺑﻪراﺣﺘـﻲ درﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺧﺎصﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.

اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶﺟﺮﻳﺎن

ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪمی‌ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮر ﻻﻣﭗ‌هايLED را ﺑﻪﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﺼـﻮرﺷﻮد ﻛﻪﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻣﭗ‌ها ازﻣﻴـﺰان ﺑـﺎزدهﻻﻣﭗ‌هاي LED ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ روﺷـﻨﺎﻳﻲ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده ﻧﻮري اﻳﻦ ﻻﻣﭗ‌ها اﻓﺰاﻳﺶ می‌ﻳﺎﺑﺪ و ازﺑﺎزده ﻧﺎﻣﻲآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌ﺷﻮد.

اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻ

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ازﻻﻣﭗ‌هاي LED ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣـﭗﻫﺎرا می‌ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻣﻦ ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮد وﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ‌ها ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢاﺳﺖ ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺣﺮﻳﻖ را می‌ﺗـﻮان ﺗـﺎﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺑﺴـﻴﺎري ازﻣـﻮارداﻳﻤﻨـﻲ را ﻛـﻪدرﻣﻮرد ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ می‌ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد.

ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻮدنﻧﻮر LED‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ‌هاي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان10x

ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ‌هاي LED ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧـﻮدو درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر دور ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺣـﺪودا ﻣﻴـﺰان ﻓﺎﺻـﻠﻪاي ﻛـﻪمی‌ﺗـﻮان ﻧـﻮرآﻧﻬـﺎراﺗﺸﺨﻴﺺداد 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻣﭗ‌هاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪﻫﻤـﻴﻦﻋﻠﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺣﺸﺮات ازﻧﻮر LED ﮔﺮﻳﺰاﻧﻨﺪ

در ﻻﻣﭗ‌هاي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻌﺪ ازﮔﺮدﻏﺒﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﺗﺠﻤـﻊ ﺣﺸﺮات دراﻃﺮاف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ‌ها ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﺎﻫﺶﻧﻮراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ‌ها ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎزده ﻧـﻮري را ﺗـﺎ ﺣـﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪاد و ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﺑـﻪازايﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ‌رﻓﺖ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳـﺪ آﻧﻬـﺎراﺗﻤﻴﺰ می‌ﻛﺮدﻳﻢ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮرﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂLED ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮرﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﺸﺮات را ﺟﺬب ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﺑﻠﻜﻪ ﺣﺸﺮات را ازﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه می‌ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺪون ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﺣﺸـﺮات، ازآﻟـﻮده ﺷـﺪنﺣﺒﺎب ﻻﻣﭗLED ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭼﺮاغ‌هاي LED

روشنایی معابر

ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ LED درﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎراراﺋﻪ ﺷﺪه درﺗـﺮازﻧﺎﻣـﻪ اﻧـﺮژي ﺳـﺎل 82 ﺣـﺪود4672/4 ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ درﺑﺨﺶ روﺷـﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ روﺷﻨﺎﺋﻲ‌ﻫﺎ ﺑﺎ لامپ‌هاي ﺟﻴﻮه‌اي ﻳﺎ ﺑﺨﺎر ﺳـﺪﻳﻢ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﮔﺸـﺘﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﻻﻣﭙ‌ﻬﺎي LED ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف را ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎديﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ ﻟﺬا در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ روﺷـﻨﺎﺋﻲﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ می‌ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﭼﺮاغ‌هاي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

اﻳﻦ ﭼﺮاغ‌ها ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﺪ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻻﻣﭗ‌ﻫﺎي ﺟﻴﻮه‌اي و ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ و داراي اﻧـﻮاع زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

– ﭼﺮاغ ﻛﻮﺗﺎه ﭼﻤﻨﻲ

– ﭼﺮاغ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻛﻲ

– ﭼﺮاغ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

– ﭼﺮاغ ﻣﺨﺼﻮصﭘﺮوژﻛﺘﻮري

 

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻻﻣـﭗ‌هاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻛﺎﺗـﺎﻟﻮگ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪدﺳﺖ می‌آﻳﺪ. ﺗﻌﺪادي ازﻟﻮﻣﻦ‌هاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺷﺮح اﺳﺖ.

ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي 100 وات — 1380 ﻟﻮﻣﻦ

ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 40 وات — 1950 ﻟﻮﻣﻦ

ﻻﻣﭗ ﺑﺨﺎر ﺟﻴﻮه 250 وات — 13500 ﻟﻮﻣﻦ

ﻻﻣﭗ ﺑﺨﺎر ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺸﺎرﻗﻮي250 وات — 25000 ﻟﻮﻣﻦ ﻻﻣﭗ

ﺑﺨﺎر ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ35وات — 4650 ﻟﻮﻣﻦ

ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﻴﺎﺑـﺎن‌ها ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  • روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  • روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن داراي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮﮔﻲ را ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺمی‌ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻﻣﭗ‌هايLED ﺑﻪ ﺟﺎي ﻻﻣﭗ‌هاﻳﻲ ﻛـﻪدر ﺣـﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارمی‌ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ازﻫﺪررﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ازاﻧـﺮژي درﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗـﺎﺣﺪود ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 70 ﺗﺎ 90 درﺻﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﻌـﻮﻳﺾ و اﺳﺘﻬﻼك اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻴـﺰان آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪ.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.